Hvad forstår man ved en virksomheds reelle ejere?

Hvidvaskloven definerer reelle ejere som (Kapitel 1 § 2, nr. 9):

"9) Reel ejer: Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres, herunder:

a) Den eller de fysiske personer i et selskab, virksomhed, forening m.v., der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

b) Den daglige ledelse, hvis der ikke er identificeret en person under litra a, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere.

c) Den eller de fysiske personer i et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign., der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, herunder:

i) Bestyrelsen.

ii) Særligt begunstigede personer eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af uddelinger, endnu ikke kendes, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse et retligt arrangement er oprettet eller fungerer.

iii) Stifter, forvalter og protektor, hvis en sådan findes."

Kilde: "Hvidvaskloven"


Andre relevante links:

Erhvervsstyrelsens liste over virksomhedsformer, der skal registrere ejerforhold og føre ejerbog

Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere


Bisnode har udviklet en model til beregning af henholdsvis reelle ejere og potentielle reelle ejere.

Bisnode har udviklet en model der ud fra oplysninger omkring de legale ejers interval ejerandele fra CVR beregner sandsynligheden for hvem der ud fra hele ejerstrukturen kan være den reelle ejer (Bisnode's beregnede reelle ejer)

Modellen tager udgangspunkt i de legale ejere i hvert ejerled og beregner deres sandsynlige ejerintervaller ud fra reglen om at ejerandelene maks kan være 100% i hvert led.

De sandsynlige ejerintervaller der ligger til grundlag for beregningen vises i koncerntræet.


Potentiel reel ejer?

Er når minimumsværdien i intervallet for ejerforhold er mindre end eller lig med 25% og maksimumsværdien i intervallet er større end 25%. I andre tilfælde hvor der ingen ejere fremgår af virksomhedens regnskab vises hvem som tegner virksomheden i øverste ejerled.


Hvad er et D-U-N-S® Nummer?

D-U-N-S® Nummer - Data Universal Numbering System - er et 9-cifret globalt identifikationsnummer der blev introduceret i 1963. D&B tildeler alle virksomheder i databasen, såvel juridiske enheder som filialer, dette nummer, der gør det muligt præcist at identificere virksomheder hvor som helst i verden


Hvad gør jeg hvis et ejerforhold ender i udlandet?

Hvis et ejerforhold ender i udlandet og du ønsker dette ejerforhold yderligere verificeret, kan vi henvise til produktet ”Know your Customer”. Yderlige informationer om dette produkt findes her.

QA